Prostynia przystąpiła do programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.  Załączamy link do strony Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego prezentującej ideę programu.  Można tam przeczytać m.in.:
„Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.”
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/
Przykłady realizacji projektów w ramach tego programu  można obejrzeć m.in. na prezentacji Pani Ireny Niedźwieckiej-Filipiak „Idealny projekt odnowy wsi” zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego – w załączeniu link do prezentacji.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/WROW/ODNOWA_WSI_DLS/prezentacje/irena.pdf

W prezentacji tej zawarto rekomendowane projekty w inicjalnej i początkowej fazie działania programu.  Proponuje się np.
- zagospodarowanie przestrzeni wspólnych,
- małe place, skwery na połączeniu dróg,
- aranżacje otoczenia obiektów użyteczności publicznej,
- infrastruktura: drogi, chodniki,
- boiska sportowe z zapleczem,
- domy spotkań,
- projekty symboliczne.

Dzięki uruchomieniu Funduszu sołeckiego rozpoczęliśmy już prace nad zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej, zakupiony został też sprzęt do wyposażenia boiska sportowego.  Na bieżący rok planowane są dalsze prace przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, między innymi budowa wiaty będącej miejscem spotkań mieszkańców. 

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej pomoże nam Skoordynować działania rozwojowe i nauczy nas pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji służących mieszkańcom Prostyni. 

W dniu 9 marca 2013r do Prostyni przyjechali moderatorzy Programu.  Wizja lokalna była pierwszym z czterech dni warsztatowych, które prowadzą do wypracowania przez Prostynię Strategii rozwoju.  Mieszkańcy wsi otrzymali do wypełnienia ankiety pt. Analiza zasobów.  Na podstawie wypełnionych Ankiet Grupa Odnowy wsi przygotuje zbiorczy dokument, który będzie podstawą dalszych prac.  Kolejne dni warsztatów zaplanowano na 23 marca 2013 i 6 kwietnia 2013. 

Zgodnie z informacją  zamieszczoną na stronie:
 http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/o-programie/zasady-uczestnictwa-w-programie-odnowy-wsi/

„Samorząd województwa od sołectwa zgłoszonego do programu wymaga spełnienia następujących wymogów formalnych:
  • funkcjonowania min. 5 osobowej grupy odnowy wsi i jej lidera albo stowarzyszenia, którego zasadniczym celem statutowym jest odnowa wsi (rozwój wsi),
  •  ustalenia i przyjęcia przez zebranie wiejskie sołeckiej strategii odnowy wsi a następnie konsekwentnej jej realizacji i aktualizacji,
  • efektywnego wykorzystywania oferowanych form wsparcia
  • utrzymywania systematycznego kontaktu z osobą koordynującą realizację programu w ramach UMWD poprzez osobę lidera albo przewodniczącego lub członka zarządu stowarzyszenia,
  • uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program i promujących ideę odnowy wsi”
Zapraszamy do aktywnego udziału w programie.