WYGRALIŚMY KONKURS

Prostynia wzięła udział w konkursie grantowym „Działaj lokalnie VIII” organizowanym przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłosiliśmy do konkursu projekt wybrukowania placyku pod wiatę, jaką zamierzamy wybudować w tym roku ze środków Funduszu sołeckiego, oraz chodników pozwalających dotrzeć suchą stopą do wiaty i do placu zabaw. Projekt noszący tytuł „Plac rekreacyjny – ośrodek wspólnych wysiłków mieszkańców sołectwa Prostynia” jest możliwy do zrealizowania dzięki pomocy Stowarzyszenia „Ziemia Legnicka”, które udzieliło nam osobowości prawnej i umożliwiło ubieganie się o wsparcie na realizację naszego przedsięwzięcia, za co składamy serdeczne podziękowania Pani Prezes Izabeli Świderskiej. Gmina Krotoszyce udostępniła działkę, a Zastępca Wójta Pani Anna Rabska wniosła cenne uwagi do wniosku konkursowego. Nasze wspólne wysiłki zakończyły się sukcesem. Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2013 można poznać czytając notatkę na stronie: http://www.partnerstwokaczawskie.pl/pl/news/Wyniki-konkursu-„Działaj-Lokalnie”-2013,516 Czytamy tam m.in.
Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego dokonała oceny wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. W sumie do rozdysponowania było 55 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła 123 146 zł. Komisja postanowiła dofinansować 13 projektów. Lista dofinansowanych projektów oraz kwota przyznanego wsparcia: 1. Stowarzyszenie "Ziemia Legnicka" i Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Prostynia, projekt pn. Plac rekreacyjny – ośrodek wspólnych wysiłków mieszkańców sołectwa Prostynia – 4000 zł
Zdobyliśmy środki na realizację projektu, teraz zabieramy się do pracy. Przed nami: 1. Uzgodnienie z Gminą lokalizacji placu i chodników 2. Zakup kruszywa 3. Prace ziemne 4. Zakup kostki i krawężników 5. Osadzenie krawężników i położenie bruku 6. Uroczyste oddanie do użytku placyku i chodników 7. Rozliczenie projektu. Liczymy na Państwa aktywność w czasie realizacji projektu. Nie możemy zawieść zaufania komisji konkursowej ani sąsiadów, którzy zauważyli zapewne, że coś zaczyna się w Prostyni zmieniać. To kolejny krok do piękniejszej Prostyni.