Nie wszyscy mieszkańcy Prostyni wiedzą, że w kadencji 2010-2014 gmina osiągnęła znaczny stopień rozwoju, poprawiona została infrastruktura techniczna oraz społeczna.  Nie widać tego w Prostyni: nadal brak jest chodników, organizacji ruchu drogowego, utrzymania dróg i poboczy, dostępności i jasnych reguł korzystania ze świetlicy itd. itp.  Dla nas to kolejne zmarnowane lata za wyjątkiem tego, co zrobiliśmy własnymi rękami.  Przychody ze sprzedaży działek gminnych, podatki od osób fizycznych odprowadzane przez rosnącą liczbę mieszkańców Prostyni nie wrócą w formie wydatków na infrastrukturę w naszej miejscowości.  Ważniejsze jest podniesienie wynagrodzeń dla pracowników samorządowych odpowiedzialnych za wykluczenie komunalne i komunikacyjne Prostyni.  Dla zainteresowanych przedstawiam stosowną uchwałę Rady Gminy Krotoszyce:

 


UCHWAŁA NR II / 3/ 2014
RADY GMINY KROTOSZYCE
Z DNIA 12 GRUDNIA 2014 ROKU
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krotoszyce
 
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz.398 ze zm. Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Z dniem 1 grudnia 2014 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne dla wójta
Gminy Krotoszyce , w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.500 zł
2) dodatek funkcyjny - 1.500 zł
3) dodatek specjalny
- 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego .
2. Ponadto Wójtowi, zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 
§ 2.
Traci moc uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 14 grudnia 2010
r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Krotoszyce oraz uchwała
nr XIII/109/2012 z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Krotoszyce.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Wiesław Cedzidło
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Zasady wynagrodzenia wójta określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynagrodzenie Wójta Gminy Krotoszyce w kadencji 2010-2014 było regulowane jeden raz w zakresie zmiany wysokości dodatku specjalnego z 20 % na 35%. W tym czasie gmina osiągnęła znaczny stopień rozwoju, poprawiona została infrastruktura techniczna oraz społeczna. Bardzo dobre i sprawne zarządzanie gminą było również potwierdzone w czasie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.