Inicjatywa lokalna - szansa na rozwiązanie lokalnych problemów

Co to jest inicjatywa lokalna?


Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Gminy z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności lokalnej uregulowana w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć bezpośrednio jako mieszkańcy albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jakie zadania można realizować w ramach inicjatywy lokalnej?

·      działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowa, rozbudowa lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury – o ile obiekty te stanowią własność Gminy,
·      działalność charytatywna,
·      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
·      działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
·      kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
·      promocja i organizacja wolontariatu,
·      edukacja, oświata i wychowanie,
·      działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
·      ochrona przyrody, w tym zieleni,
·      porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji inicjatywy lokalnej?

Nie. Wniosek zostanie oceniony według kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy Krotoszyce. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, to szczegóły realizacji konkretnego zadania: harmonogram, kosztorys oraz zakres umowy opracowany będzie wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy. Wkład wnioskodawców może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Trwają konsultacje społeczne. Można zapoznać się z projektem uchwały i zgłosić swoje propozycje wypełniając ankietę albo uczestnicząc w spotkaniu.

 
1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Gminy Krotoszyce w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 17.03.2015r. do 17.04.2015r.
3. Treść konsultowanego aktu dostępna jest:
lub  w pok. Nr 22 Urzędu Gminy Krotoszyce, u Sołtysa wsi, na tablicach ogłoszeń i w sklepie w każdej wsi,
4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Pracownik Urzędu na stanowisku: ds. Społecznych i Inicjatyw Gospodarczych pok. Nr 22
tel. 76 887 84 21 wew. 22 e-mail: z.solinska@.krotoszyce.pl
5. Opinie i uwagi można wyrażać poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej (dostępność j.w.) lub  elektronicznej link: https://docs.google.com/forms/d/1mVUse0he_k_y6xlgF5jEE5rPcbV3zz9Vaz2VKAZoNl4/viewform